Gizlilik Sözleşmesi

 1. KONU

İşbu Sözleşmenin konusu, Eğitim alan ile Hepşen Erginakın arasında taraflarca paylaşılan ve gizliliği olan yazılı/sözlü/ses ve görüntü kaydı olarak her türlü bilgi, veri, belgenin (“Belge” olarak anılacaktır) gizliliğinin korunması, üçüncü kişilere ifşa edilmemesi ve bunların sonuçlarının düzenlenmesidir.

 

 1. HÜKÜMLER

2.1. Gizli Bilginin Tanımı: Gizli bilgi yapılacak görüşmeler içinde tahdidi tarafların birbirlerine gizlilik kaydı ile bildirdikleri veya verdikleri ticari, mali, teknik, operasyonel hukuki, yönetimsel yazılı/sözlü/ses ve görüntü kaydı niteliğindeki bilgi ve belgelerdir. Bunlarla sınırlı olmamak üzere müşteri listeleri, ürün çeşitleri, fiyat politikaları, marka, patent ve telif hakkına ya da diğer yasal korumaya konu olan veya olmayan her türlü fikir buluş ve yenilik de gizli bilgi kapsamı içinde mütalaa edilecektir

 

2.2. Gizli Bilgi Tanımına Girmeyen ya da Bu Kapsamdan Çıkan Bilgiler ve Durumlar;

3.2.1.   Gerçek ve Tüzel, resmi ve özel kişiler ve kurumlar ile mahkeme icra dairesi vergi dairesi gibi kurumlara verilmiş ve-veya verilecek beyan ve bildirgelerde yer alan bilgiler;

3.2.2.   Taraflardan birinin kamuya açıkladığı kendisine ait bilgiler (açıklandığı tarihe kadar diğer taraf için gizli kapsamında mütalaa edilecektir);

3.2.3.   Taraflardan birinin kusuru olmaksızın kamuya mal olmuş bilgiler;

3.2.4.   Koçluk Eğitimi’nin başlamasından önce kamuya mal olmuş bilgiler.

 

 1. GİZLİ BİLGİLERİN KORUNMASI

Taraflar kendilerine ifşa edilen işbu Gizli Bilgileri;

 a)Büyük bir gizlilik içinde korumayı;

 b)Gizli Bilgiyi, herhangi bir üçüncü kişiye hangi suretle olursa olsun kısmen veya tamamen açıklamamayı;

 c)Doğrudan ya da dolaylı olarak taraflar arasındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı;

d)Taraflara doğrudan veya dolaylı zarar verecek şekilde kullanmamayı taahhüt ederler.

 

 1. YÜKÜMLÜLÜKLER

Taraflarca verilen Gizli Bilgi ve Gizli Bilgi’ye ilişkin her türlü belge, bilgi ve benzeri unsurlar üzerindeki mülkiyet hakkı, fikri mülkiyet de dahil, Gizli Bilgi’yi veren Tarafa aittir. Tarafların rızası dışında, Gizli Bilgilerin kopyaları çıkartılamaz, çoğaltılamaz, kullanılamaz.

 

Tarafların çalışanları, avukatları, muhasebecileri, danışmanları ve mali müşavirleri “Temsilciler” olarak anılacaktır. Taraflar Koçluk Eğitimi Hizmeti süresince işi gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken Temsilcilerin işbu Sözleşme’nin gizlilik yükümlülüklerine uymasından sorumlu olacak ve bunu temin edecek gerekli önlemleri alacaktır.

 

 1. İHTİMAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Taraflar;

 1. Kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı tarafın gizli bilgisini korumakta da göstereceklerini,
 2. Gizli bilgileri sadece Alınan Eğitimve sonrasında bu eğitimle bağlantılı olarak yapacağı işlerin amacı doğrultusunda kullanmayı ve değerlendirmeyi,
 3. Birbirlerinin yazılı izni olmaksızın yapılacak işlem veya görüşmelere ilişkin hiçbir açıklama ve ilan yapmamayı,
 4. Üçüncü kişilerle görüşmelerin ve danışmanlık hizmetinin yürütülmesi kapsamında 5. Maddede sayılan kişileri gizlilik konusunda uyarmayı,
 5. Gizli bilginin ifşa edilmemesi için gerekli teknik ve idari önlemleri almayı,
 6. Buna rağmen ifşa edilmiş bilgi varsa diğer tarafı derhal haberdar ederek müşterek tedbirler almayı kabul ve taahhüt ederler.

 

 1. GİZLİ BİLGİNİN İADESİ

Tüm Gizli Bilgiler; İşbu Gizlilik Sözleşmesine aykırı davranıldığının diğer tarafça tespit edilmesi hallerinde karşılıklı olarak derhal ait olduğu tarafa iade edilir.

 

 1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu sözleşme kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve fesih edilmesini takiben 1 yıl boyunca geçerliliğini korur.

 

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşmenin yorumunda ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacaktır.

İhtilaf halinde Bursa (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir.

 

 1. TADİL

Tarafların yetkililerince yazılı olarak düzenlenip imzalanmadıkça işbu Sözleşme’deki herhangi bir değişiklik geçerli olmayacaktır. İşbu Sözleşmenin konusu ile ilgili olarak Taraflardan birince verilen, çıkarılan herhangi bir belge işbu Sözleşme’nin şart ve koşullarına tabi olup bu şart ve koşullara göre yönetilecektir. Söz konusu belgenin Sözleşme’nin hükümleri veya şart ve koşulları ile çelişmesi veya bağdaşmaması halinde, Sözleşme’de önemli bir değişikliğe sebebiyet verip vermeyeceğine bakılmaksızın işbu Sözleşme hükümleri uygulanacaktır.

 

 1. TEBLİGAT

İşbu sözleşmeyle ilgili her türlü resmi veya özel yazışmalar, tarafların yukarıda yer alan mail adreslerine yapılacaktır. Adres değişikliği resmi yazılı şekilde diğer tarafa bildirilmediği takdirde tarafların sözleşme adreslerine yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.

 

 1. MENFAAT

İşbu Sözleşme sadece Tarafların menfaatine hüküm ifade edecektir. İşbu Sözleşme hiçbir şart altında herhangi bir üçüncü tarafa herhangi bir hak vermediği gibi bu şekilde de yorumlanamaz.

 

 1. DİĞER HÜKÜMLER

12.1.Taraflardan hiç biri gizli bilgisinin tamlığı, doğruluğu ve kesinliği hakkında garanti veremez.

12.2.İşbu Sözleşme veya İşbu Sözleşme kapsamında açıklanan bilgi eğitim alan kişiye, Hepşen Erginakın’ın sahip olduğu ve olacağı ve kontrol ettiği ve edeceği herhangi bir ticari marka, patent veya telif adı altında hiçbir hak veya lisans sağlamaz.

 

12.3.işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersizliği yasaya uygun olmaması ve uygulanmaması sözleşmenin geriye kalan kısmının geçerliliğini ve yürürlüğünü etkilemez.

 

12.5.Taraflardan herhangi biri, diğer tarafın yazılı onayı olmaksızın bu sözleşmeden kaynaklanan hak ve/veya yükümlülüklerini üçüncü kişilere devredemez.

 

İşbu Sözleşmedeki 12 maddeyi kayıtsız şartsız kabul ediyorum.

Bilgi Almak İçin Formu Doldurun

You have Successfully Subscribed!